สมัครกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา CRRU LOAN หรือต้องการกู้เงินเรียนกับกองทุนเพื่อการศึกษา กยศ 2564

วัตถุประสงค์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2564

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดค่าเล่าเรียนหรือทุนทรัพย์ ที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษา และค่าครองชีพระหว่างกำลังศึกษากู้เงินเรียน และปัจจุบันยังมีกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) โดยมีการบริหารและจัดการให้เป็นเอกภาพภายใต้กฎหมายเดียวกัน เพิ่มมาตรการในการจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม

 1. นักเรียนและนักศึกษา

 2. สถานศึกษา

 หลักการและเหตุผลต่างๆ

 • ให้นักเรียนและนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้เงินเรียน

 • ให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนและนักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่มีความต้องการผลิตกำลังคนที่มีความจำเป็นต่อประเทศชาติ

 • เป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือสาขาที่มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

 • ให้สำหรับนักศึกษาและนักเรียนที่เรียนดี กู้เงินเรียนเพื่อสร้างความเป็นเลิศต่อๆไปในอนาคต

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มีธนาคารไหนที่เข้าร่วมโครงการกู้เงินเรียน

 1. ธนาคารกรุงไทย

 2. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

อย่างธนาคารกรุงไทยจะมีหลายสถาบันที่เข้าร่วมโครงการและแสดงถึงความชัดเจนในการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน เช่น CRRU LOAN มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย 

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ)

 2. ระดับอุดมศึกษา ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ( อนุปริญญาและปริญญาตรี )

 3. จะต้องมีสัญชาติไทย

 4. จะต้องเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์สำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนในเกณฑ์ที่ดี

ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ

 1. เป็นบิดา มารดา  หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือคู่สมรส

 2. บุคคลที่ประกอบอาชีพและมีรายได้ประจำน่าเชื่อถือตามที่คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจำสถานศึกษา

ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หากกรณีที่ผู้กู้เงินเรียนผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบชำระหนี้ในฐานะลูกหนี้ร่วม หรือกรณีที่ผู้กู้เงินเรียนได้รับการผ่อนผันไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามให้ถือว่าผู้ค้ำประกันยินยอมด้วยทุกครั้ง

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มี 2 ส่วน

 1. เพื่อเป็นค่าครองชีพ โดยกองทุนจะจ่ายเข้าบัญชีผู้กู้เงินเรียนทุกๆเดือน ตามข้อมูลจากระบบ e-Studentloan

 2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กองทุนจะจ่ายเข้าบัญชีสถานศึกษาหลังจากได้ตรวขสอบข้อมูลจากระบบ e-Studentloan โดยจะโอนเข้าบัญชีทุกๆวันที่ 10 และ 20 ของเดือน

จะต้องส่งคืนเงินกู้ที่ไม่ได้ทำตามข้อกำหนดในสัญญากู้เงินเรียน  โดยก่อนสิ้นภาคการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษานั้นๆต้องส่งข้อมูลยอดเงินค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ได้รับจากผู้กู้เงินเรียนแต่ละราย ซึ่งเป็นข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นการเพิ่มหรือถอนรายวิชา ผ่านระบบ e-Audit เพื่อตรวจสอบ

ส่งข้อความ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ กู้เงินฉุกเฉิน

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

เพิ่มบทวิจารณ์